• Ost/Müük/Vahendus/Reklaam/Teenused
 • ☎ +372 51 78 962
 • 📩 info@tmseller.com
 • 💲 Jagame vihjetasu!
 • Kataster : 42002:001:0487
 • Aadress: Tiiu
 • Asustusüksus: Ninasi küla
 • Omavalitsus: Mustvee vald
 • Maakond: Jõgeva maakond
 • Sihtotstarve: Maatulundusmaa 100%
 • Pindala: 12303 m²

 

Vallast vastus, et rääkida eelnevalt Transpordiametiga. Ehk saab uue maha sõidu või vana lammutatakse/uuendatakse! 19.10.22 - Kiri saadetud Transpordiametile. - kinnistuni toov tee on täpselt krundi piiril.  kuid saab mahasïtu laiendada veidi(23okt.23)

 

H.T.R - saadab valda puurkaevu ehituseks vajaminevad dokumendid. 04.11.22 - Vallalt nõusolek olemas ja nüüd tuleb oodata töö teostamist- Teostatud.

Servituudi kooskõlastamine naabriga!  05.10.22 - helistatud.

"Servituudi seadmine eeldab sellekohast notariaalselt tõestatud kokkulepet ja kinnistusraamatu kannet. Servituudi seadmise lepingus lepitakse sel juhul kokku servituudi ala, poolte õigused ning kohustused, tähtaeg ja tasu või ka asjaolu, et servituut seatakse tasuta."


Puurkaev ✔️ septik

Esitasite Mustvee Vallavalitsusele päringu, milles soovite tead, milliseid lube peab taotlema kui soovite paigaldada kinnistule reoveesüsteemi ja rajada puurkaevu.

Puurkaevu rajamiseks (https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001 )

 1. Puurkaevu rajamist kavandav isik kooskõlastab enne puurkaevu või -augu ehitusprojekti koostamist puurkaevu või -augu asukoha kohaliku omavalitsuse üksusega. Tavaliselt antakse volikirja alusel õiguseid puurkaevu rajamiseks ja dokumentide vormistamiseks puurkaevu rajamist teostavale firmale.
 2. Kui puurkaevu auskoha kooskõlastus on valla poolt väljastatud, siis tuleb tasuda riigilõiv ja koostada puurkaevu ehitusprojekt. Projekti alusel taotleda vallast ehitusluba.
 3. Kui ehitustööd on tehtud – taotletakse vallast kasutusteatis koos puurkaevu tehnilise dokumentatsiooniga.

Reoveesüsteemi osas ei ole Peipsi järve äärde lubatud paigaldada septikut koos imbväljaga. Võimalik on paigaldada kas kinnine mahuti või biopuhasti. Selleks esitatakse vallale ehitusteatis koos asendiplaaniga ning tööde lõppedes teostusjoonis koos kasutusteatisega.

 

Valla vastus: peab otsima firma, kes rajab puurkaevusid, teed neile volituse ja nemad ajavad üldiselt asjad ise korda.

 1. OÜ Balti Puurkaev,
 2. Puurkaevumeistrid OÜ,
 3. H.T.R. OÜ.✔️

 

Hinnapakkumised:


Puhastatav ala - Vallalt luba olemas✔️, keskkonnaametilt luba olemas✔️, transpordiametil luba ✔️


keskkonnaameti luba.

transpordiameti luba


elektikilp


Galerii


Majade pakkumised


PROJEKTIPRAKTIKA

PROJEKTIVORM

LÄBIVIIJA NIMI:  Mirko Tooming

PROJEKTI KOKKUVÕTTEV NIMETUS: Järve äärse kinnistu koristuse/ehituse projekt.

PROJEKTI TEOSTAMISE AJAVAHEMIK:

 

ETTEVÕTTE/ASUTUSE NIMI JA TAUST:

Küta oü - kinnisvaraga seonduvad tegevused.

 

 

PROJEKTI OTSENE EESMÄRK JA ALA-EESMÄRGID

Turistide/kalastajate ööbimise koht, mugavates konteiner majades kõikide hüvedega. Rannaliste turvaline rannaala, mis lastele ka mõeldud. Väikesadama olemasolu, kus saab paate/kaatreid vette lasta.

 

PROJEKTI VAJALIKKUSE PÕHJENDUS (sh seos projektikoha alusdokumentide või tulevikuplaanidega)

Projekti vajalikkus on selleks, et oleks aastaringne ööbimise võimalus nii turistidel ja kalastajatel välismaalt või mujalt poolt Eestist. Kliendid saaksid avastada Peipsi järve ja tutvuda järve äärsete asulate ja sealsete tegevustega. Oleks võimalus minna järvele nii talvel, kui suvel. Nautida pakutavaid hüvesi koha peal olles. Turvaline ujumiseks ja ööbimiseks.

Suurepärase asukoha ära kasutamine.

 

 

 

SIHTRÜHM JA SELLE ANALÜÜS

Turistid/suvitajad (nii noored, kui vanad)

Kalastajad talvel

Ööbijad majades

 

 

 

PROJEKTI PLANEERITAVAD TEGEVUSED JA VALIKU ARGUMENTEERITUD PÕHJENDUSED

 

1) Puhastada kinnistu (kõrkjatest, võsast, puudest, kividest jne.) ,et oleks võimalik ujuda ja ehitada.

2) Rajada väike sadam - laeva/paadi/jetti peale ja maha sõit.

3) Hoonestada kinnistu osaliselt konteiner majadega või start-up majadega( pole veel välja valinud ettevõtet ja loomingut). - ööbimiseks ja nautimiseks rannaala rõõme

4) Lisada kinnistule Rannatoolid, laste ala( Mängu- ja liivaväljak, liuväljad), rannavalve torn(tagada turvalisus), söögi koht.

 

 

MÕÕDIKUD JA OODATAVAD TULEMUSED

Läbi viia inimestele rahulolu küsimustik.

 

 

 

PROJEKTI LÄBIVIIJA ROLL JA VOLITUSED TEGEVUSTE ALGATAMISEL JA LÄBIVIIMISEL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -

 

 

 

 

TÄPNE PLANEERITUD AJAKAVA

Ei oska neid etappe hetkel öelda. Selgub siis kui saab hinnad teada.

 

 

MEESKOND / VAJALIKUD PÄDEVUSED TEGEVUSTE LÄBIVIIMISEKS

 

 

 

 

 

 

RESSURSSIDE PLANEERIMINE (EELARVE)

 

 

 

 

 

 

RISKIANALÜÜS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

OLULINE LISAINFO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------